Michal Hořejší | lingvista


//

About

Michal Hořejší (1983)

Člen oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, kde se věnuje především problematice středověkých a raně novověkých snářů a podílí se na tvorbě Elektronického slovníku staré češtiny. V rámci svého doktorského studia v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK se zabývá analýzou diskurzu o Národním parku Šumava. Spolu s M. Mocňákem připravil veřejně přístupný anotovaný korpus mediálních textů o Šumavě (http://sumava-corpus.narra.eu). Dostal se tak k beletrii Karla Klostermanna, autora, jehož dílo dlouhodobě plní úlohu garanta kolektivní paměti, zdroje obrazu takzvané původní či bývalé Šumavy. O Klostermannově díle publikoval několik článků a připravil edici jeho nejstarších povídek s titulem Velebnost, melancholie, hrůza.

https://vltava.rozhlas.cz/michal-horejsi-lingvista-a-karel-klostermann-spisovatel-5016762